Ανακυκλώνουμε | Στηρίζουμε
Προστατεύουμε
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6

Visit us at

konstantinou karamanli 35, Florina
53100
Sklithro 9, 53075, Greece.

Message us

info@greensoap.gr (+30) 23850 23377 Δευτέρα – Παρασκευή 08.00 – 17.00

Συνδεθείτε μαζί μας

Page

Φόρμα επικοινωνίας

Name

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Μήνυμα

Video

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ GREENSOAP_Membership_program_terms

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ GREENSOAP


Α. Εγγραφή και ιδιότητα Μέλους του
GREENSOAP.

1. Ως  Μέλος του GREENSOAP, μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα Μελών GREENSOAP οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των
δεκαοκτώ (18) ετών και κάθε ξενοδοχείο.

Ο αιτών, κατά την εγγραφή του, επιλέγει την κατηγορία Μέλους του
GREENSOAP στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί και για την οποία θα πρέπει να πληροί τυχόν κριτήρια.

Τα προνόμια Μελών του GREENSOAP που παρέχονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μελών του GREENSOAP, όπως εκάστοτε
ισχύουν, αναφέρονται στον ιστότοπο (website) του GREENSOAP στη διεύθυνση….www.
greensoap.gr.

2. Η ιδιότητα του Μέλους του GREENSOAP αποκτάται με την εγγραφή στο Πρόγραμμα Μελών της «Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ.», η οποία εδρεύει στην Φλώρινα. Για την εγγραφή, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής και η
καταβολή του ποσού της συνδρομής που ορίζεται από την Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ. Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μελών του GREENSOAP
μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε ταμείο του GREENSOAP είτε ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοτόπου του GREENSOAP. Για την
διαδικασία εγγραφής.
Η GREENSOAP  διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία με τους αιτούντες προς
επαλήθευση των ατομικών τους στοιχείων και να ζητά την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου
επίσημου εγγράφου (π.χ. διαβατηρίου).

3. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, χορηγείται στο Μέλος του GREENSOAP Κάρτα Μέλους σε ψηφιακή μορφή. Η Κάρτα
Μέλους θα χορηγείται στο Μέλος του GREENSOAP και σε έντυπη μορφή, με την έκδοσή της, με οποιονδήποτε τρόπο κρίνεται
πρόσφορος από την Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ κατά την εύλογη κρίση της (ενδεικτικά, με την αποστολή της στη διεύθυνση που
δηλώνεται κατά την εγγραφή στο Πρόγραμμα Μελών του GREENSOAP είτε με παραλαβή της από το Μέλος του GREENSOAP από το
GREENSOAP, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ).
Αναφορικά με την αποστολή στα Μέλη του GREENSOAP της Κάρτας Μέλους σε έντυπη μορφή, η ΚΑΘΑΡΆ ΧΈΡΙΑ ΑΜΚΕ. δεν φέρει
ουδεμία ευθύνη για την ακριβόχρονη εκτέλεση των υπηρεσιών ταχυδρομείου και ταχυμεταφορών. H Κάρτα Μέλους,
είτε σε ψηφιακή είτε σε έντυπη μορφή, αποτελεί αποδεικτικό της εκάστοτε εν ισχύ συνδρομής του Μέλους του GREENSOAP.

4. Σε αναγνώριση της υποστήριξης των σκοπών του GREENSOAP που επιτυγχάνεται μέσω της καταβολής του ποσού της
συνδρομής, το Μέλος του GREENSOAP δικαιούται να απολαμβάνει τα προνόμια των Μελών του GREENSOAP που αντιστοιχούν
στην κατηγορία Μέλους που έχει επιλέξει.

 

5. Η διάρκεια ισχύος της Κάρτας Μέλους είναι ετήσια, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά κατά την εγγραφή. Μετά τη λήξη
ισχύος της Κάρτας Μέλους, εφόσον κάποιος/α επιθυμεί να συνεχίζει να υποστηρίζει την Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ μπορεί να
ανανεώσει τη συνδρομή του στο Πρόγραμμα Μελών του GREENSOAP, καταβάλλοντας στην Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ το αντίστοιχο ποσό
συνδρομής που καθορίζεται από τη Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ Η ανανέωση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε ταμείο του GREENSOAP
είτε ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου του GREENSOAP.

6. Η ιδιότητα του Μέλους στο Πρόγραμμα Μελών GREENSOAP και κάθε εν γένει δικαίωμα που απορρέει από αυτήν είναι
αυστηρά προσωπικά, ανεκχώρητα και αμεταβίβαστα σε οποιονδήποτε τρίτο. Ρητά διευκρινίζεται ότι τα προνόμια του
Προγράμματος Μελών παύουν με το θάνατο του φυσικού προσώπου που κατέχει την ιδιότητα του Μέλους του GREENSOAP.
Απαγορεύεται αυστηρά στο Μέλος του GREENSOAP να δανείζει ή να παραχωρεί τη χρήση της Κάρτας Μέλους σε
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Τα Μέλη του GREENSOAP υποχρεούνται να επιδεικνύουν, όποτε τους ζητηθεί, την Κάρτα
Μέλους καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, προκειμένου να μπορούν
να κάνουν χρήση των προνομίων Μελών που τους έχουν καταστεί διαθέσιμα.

7. Η Κάρτα Μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση
εμπορικών ή χρηματικών συναλλαγών.

8. Κάθε Κάρτα Μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία της Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ και ο κάτοχος-Μέλος του GREENSOAP είναι
υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτησή της. Σε περίπτωση απώλειας της Κάρτας Μέλους, ο κάτοχος θα
πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στην Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ ,ώστε να είναι εφικτή η ακύρωση και η αντικατάστασή της. Η Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση της Κάρτας Μέλους της οποίας η απώλεια δεν έχει γνωστοποιηθεί προς
αυτήν.

9. Η Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ. έχει οποτεδήποτε το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αντικαταστήσει με άλλα ή να καταργήσει
οποιαδήποτε προνόμια Μελών του GREENSOAP ή και να διακόψει ή καταργήσει οποτεδήποτε εξ ολοκλήρου το Πρόγραμμα
Μελών του GREENSOAP ή επιμέρους κατηγορίες Μελών αυτού, έπειτα από έγκαιρη ενημέρωση των Μελών του GREENSOAP μέσω

του ιστοτόπου  www.greensoap.gr  και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο (email, sms, ταχυδρομική επιστολή, μέσα
κοινωνικής δικτύωσης της Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ, τηλέφωνο).

10. Κανένα δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ. δεν μεταβιβάζεται, παραχωρείται ή
δίδεται για εκμετάλλευση στο Μέλος του GREENSOAP.

11. Η Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ. δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, οποιαδήποτε προνόμια Μελών του
GREENSOAP δεν είναι σε θέση να καταστούν διαθέσιμα στα Μέλη του GREENSOAP ή να υλοποιηθούν. Τα Μέλη του GREENSOAP
αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ορισμένα προνόμια (π.χ. ειδικές εκδηλώσεις κ.α.) ενδέχεται να
καθίστανται διαθέσιμα μόνο σε περιορισμένο αριθμό Μελών του GREENSOAP. Στην περίπτωση αυτή, θα τηρείται σειρά
προτεραιότητας των Μελών του GREENSOAP που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής μέχρι τη συμπλήρωση του
προβλεπόμενου αριθμού θέσεων. Αναφορικά με τα προνόμια του Προγράμματος Μελών που δίνουν τη δυνατότητα
συμμετοχής σε δράση του Προγράμματος Μελών σε καλεσμένο του Μέλους του GREENSOAP, το Μέλος του GREENSOAP πρέπει να
είναι παρόν στην εν λόγω δράση για χρήση του σχετικού προνομίου από το ίδιο το Μέλος του GREENSOAP και τον καλεσμένο
του.

12. Το ποσό της συνδρομής προορίζεται να συμβάλει στη λειτουργία και βιωσιμότητα του GREENSOAP και καλύπτει δαπάνες
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα γενικά έξοδα σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων ειδικά σχεδιασμένων για την
υποστήριξη του GREENSOAP, τα διαχειριστικά έξοδα εγγραφής του Μέλους του GREENSOAP, τα έξοδα έκδοσης Κάρτας Μέλους, τα
γενικά έξοδα λειτουργίας του Προγράμματος Μελών GREENSOAP. Για το λόγο αυτόν, με την επιφύλαξη της ακύρωσης εντός
των πρώτων δεκατεσσάρων (14) ημερών, όπως αναφέρεται κατωτέρω, το ποσό της συνδρομής που καταβλήθηκε σε
καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται μερικώς ή ολικώς από τη ΚΑΘΑΡΆ ΧΈΡΙΑ ΑΜΚΕ., δεν συμψηφίζεται ούτε ανταλλάσσεται. Σε
περίπτωση αλλαγής κατηγορίας Μέλους του GREENSOAP πριν τη λήξη της διάρκειας ισχύος της Κάρτας Μέλους, το
καταβληθέν ποσό της συνδρομής δεν δύναται να συμψηφιστεί με την αξία της νέας συνδρομής.

13. Σε περίπτωση που η εγγραφή Μέλους του GREENSOAP λαμβάνει χώρα ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ.: www.greensoap.gr, το Μέλος του GREENSOAP έχει δικαίωμα να ζητήσει την ακύρωση της συνδρομής εντός
δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία της εγγραφής, αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση
info@greensoap.gr  ή σχετική επιστολή στην Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ. και οφείλει να επιστρέψει την έντυπη Κάρτα Μέλους στην
Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ., είτε παραδίδοντας την στην υποδοχή του GREENSOAP είτε με αποστολή της στην διεύθυνση της Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ όπως ορίζεται ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή, η Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ. θα επιστρέφει στο πρώην Μέλος του GREENSOAP το ποσό της
συνδρομής που έχει καταβάλει. Σε κάθε άλλη περίπτωση ακύρωσης της συνδρομής (και συνακολούθως της
συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μελών GREENSOAP), το ποσό της συνδρομής δεν επιστρέφεται.

14. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του Μέλους του GREENSOAP, το Μέλος του GREENSOAP μπορεί να απευθυνθεί στην
Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ. και να αποστείλει στην Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ. έντυπο αλλαγής στοιχείων.

Β. Τρόποι πληρωμής


Οι τρόποι πληρωμής της συνδρομής είναι οι ακόλουθοι:
Σε περίπτωση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μελών του GREENSOAP ή ανανέωσης της συνδρομής Μέλους του GREENSOAP στο ταμείο
του GREENSOAP, η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε με μετρητά είτε με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.
Σε περίπτωση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μελών του GREENSOAP ή ανανέωσης της συνδρομής Μέλους του GREENSOAP
ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοτόπου της Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ η πληρωμή γίνεται αποκλειστικά με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Γ. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων


• Η Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ. θα συλλέξει και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος και, σε περίπτωση
οικογενειακής συνδρομής, των μελών της οικογένειάς του αιτούντος που περιλαμβάνονται στην αίτηση εγγραφής, για
να εκδώσει την Κάρτα/τις Κάρτες Μέλους του GREENSOAP, να χορηγεί τα προνόμια που απορρέουν από την συμμετοχή του
αιτούντος και της οικογένειάς του στο Πρόγραμμα Μελών του GREENSOAP και γενικώς για να λειτουργεί το εν λόγω
πρόγραμμα σύμφωνα με το Νόμο (ενδεικτικώς αναφερόμενου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων
679/2016/ΕΕ) και τις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές και κανονισμούς της Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ.

 

Επίσης, κατόπιν της υποβολής της αίτησης εγγραφής, για όσο διαρκεί η ιδιότητα του Μέλους του GREENSOAP, και έως πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της, η
Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ. θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος για να επικοινωνεί μαζί του μέσω email, SMS,
τηλεφώνου και παραδοσιακού ταχυδρομείου σχετικά με τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ. που

αφορούν το Πρόγραμμα Μελών GREENSOAP, με σκοπό την συμμετοχή του αιτούντος σε αυτές και, γενικώς, της άσκησης της
ιδιότητας του Μέλους του GREENSOAP και των δικαιωμάτων που αυτή συνεπάγεται. Η Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ. θα ενημερώνει επίσης

το Μέλος του GREENSOAP, κατόπιν σχετικής συγκατάθεσής του, σχετικά με τις εκδηλώσεις και δράσεις της και για
προωθητικές ενέργειες μέσω των ψηφιακών καναλιών (πχ. Facebook) της Καθαρά Χέρια ΑΜΚΕ.

Σε περίπτωση που η διάρκεια της ιδιότητας του Μέλους του GREENSOAP πλησιάζει στη λήξη της, η ΚΑΘΑΡΆ ΧΈΡΙΑ ΑΜΚΕ. διατηρεί το
δικαίωμα να αποστέλλει υπενθύμιση στο Μέλος του GREENSOAP για την ανανέωσή της με βάση το σχετικό έννομο
συμφέρον της και το άρθρο 11 § 3 του Ν. 3471/2006, όπως κάθε φορά ισχύει. Η υπενθύμιση θα αποστέλλεται με
έγγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, όπως με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, sms,
ταχυδρομική επιστολή, μήνυμα στον λογαριασμό του Μέλους του GREENSOAP στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω του
λογαριασμού της ΚΑΘΑΡΆ ΧΈΡΙΑ ΑΜΚΕ. και τηλέφωνο. Σε κάθε τέτοιο μήνυμα θα περιλαμβάνεται δυνατότητα για την
αντίρρηση στην αποστολή της σχετικής υπενθύμισης, ενώ κάθε Μέλος του GREENSOAP έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί
οποτεδήποτε σε αυτή, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας
Δεδομένων του Οργανισμού: info@greensoap.gr.


• Η ΚΑΘΑΡΆ ΧΈΡΙΑ ΑΜΚΕ. δεν θα κοινοποιήσει σε κανέναν τρίτο τα παραπάνω στοιχεία, εκτός από εταιρείες που παρέχουν στην
ΚΑΘΑΡΆ ΧΈΡΙΑ ΑΜΚΕ. υπηρεσίες που σχετίζονται με την λειτουργία του Προγράμματος Μελών του GREENSOAP (π.χ. διαφημιστικές
εταιρείες), οι οποίες θα διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό και κατ’ εντολή της ΚΑΘΑΡΆ ΧΈΡΙΑ ΑΜΚΕ. χωρίς
κανένα δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν για δικό τους όφελος. Η ΚΑΘΑΡΆ ΧΈΡΙΑ ΑΜΚΕ. θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα του
Μέλους για όσο διαρκεί η συνδρομή του, και έως πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε κάθε περίπτωση, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων σας που
διατηρεί η ΚΑΘΑΡΆ ΧΈΡΙΑ ΑΜΚΕ., το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, το δικαίωμα ανάκλησης της τυχόν
συγκατάθεσής σας (χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν από την
ανάκλησή της) και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού
της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων, καθώς επίσης και το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά παρακαλούμε επικοινωνήστε αποστέλλοντας
αίτημα στην παραπάνω διεύθυνση ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@greensoap.gr.


Τα Μέλη του GREENSOAP δύνανται να μας ενημερώνουν για αλλαγές στα προσωπικά στοιχεία τους, είτε αποστέλλοντας
email στο info@greensoap.gr. είτε εγγράφως με φυσική παρουσία, συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα αλλαγής

στοιχείων.

Δ. Γενικοί Όροι

• Οι όροι συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μελών του GREENSOAP, όπως εκάστοτε ισχύουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της

αίτησης εγγραφής στο Πρόγραμμα Μελών του GREENSOAP ή και της ανανέωσης της συνδρομής των Μελών του GREENSOAP και

αναρτώνται αναλυτικά και στην ιστοσελίδα www.greensoap.gr .

• Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μελών του GREENSOAP συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και

προϋποθέσεων. Η ΚΑΘΑΡΆ ΧΈΡΙΑ ΑΜΚΕ. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με

σχετική ανακοίνωση που θα αναρτάται στην ιστοσελίδα www.greensoap.gr  ή/και με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά την

εύλογη κρίση της, για οποιοδήποτε λόγο ή αν αυτό επιβληθεί με απόφαση Διοικητικής ή Δημόσιας Αρχής.

• Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με το πρόγραμμα Πρόγραμμα Μελών του GREENSOAP και την εφαρμογή των

παρόντων όρων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Φλώρινας και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

• Το παρόν αποτελεί την τελευταία έκδοση των όρων του Προγράμματος Μελών GREENSOAP με ισχύ από 27.3.2023 και

διέπει εφεξής όλους τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Μελών GREENSOAP. Τα Μέλη θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά

χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα του GREENSOAP www.greensoap.gr  για να ενημερώνονται για τυχόν

τροποποιήσεις, καθώς και για την τελευταία ισχύουσα έκδοση των άνω όρων.

 

 Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.

 

Χάρτης Δενδροφύτευσης

Από το Blogger.